סל הקניות ריק

קטגריות

מבצעים

מיזוג וחימום
מזגנים
מוצרי חשמל לבית
כביסה וייבוש
מקררים ומקפיאים
מכשירי חשמל למטבח
מסכי טלוויזיה
מסכי טלוויזיה
מחשבים
מחשבים ניידים
לוחות אם
טאבלטים
מיקרוסופט Surface
זכרון ואחסון
מסכי מחשב
נתבים
מערכות הפעלה
טלפונים ניידים
סמארטפונים וטלפונים
קונסולות ומשחקים
SONY PS4
מבצעים
מבצעים

תקנון

1. מבוא

אתר זה נועד לאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים המפורסמים באתר, בדרך נוחה ומהירה ובמחירים אטרקטיביים.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין בעלת האתר. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
ביצוע פעולת רכישה באתר מהווה הצהרתך כי הינך מודע לאמור בתקנון זה וכי הנך מסכים לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר בכל הנוגע לרכישת מוצרים ו / או שירותים מהחברה.
החברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן(להלן - 'תנאי השימוש').
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לשימוש בלשון נקבה.

2. הזכות להשתמש באתר

הזכות להשתתף בהליך רכישה של מוצרים ו/או שירותים באתר תהיה לכל משתמש אשר ימלא אחר כל התנאים המפורטים להלן:
המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
מלאו למשתמש 18 שנים.
ברשות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקין והוא מסר את פרטיו האישיים הנדרשים לצורך הרכישה באופן מלא, נכון ומדויק.
המשתמש הינו בעל כתובת בישראל.
ברשות המשתמש חשבון בנק פעיל וכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
במידה שהינך קטין (טרם מלאו לך 18 שנים) או שאינך כשיר ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יחולו במקרה זה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,התשכ'ב-1962.
החברה ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע גישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולש שהתנהגותו בלתי הולמת ו/או אינה בהתאם לכללי התקנון ו/או שהינה פוגעת בניהול התקין של האתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטיים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בו ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי האתר לביצועמעשה המנוגד לדין ו/או מי שמפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

3. אופן הרכישה באתר


לצורך ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס ובו פרטים שונים הדרושים לשם ביצוע הרכישה, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני.
לתשומת לבך: הזנת פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין הינה עבירה פלילית. החברה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמש שהזין פרטים כוזבים, בגין נזקים שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמו וכן לבטל את הרכישה.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה המערכת תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שלך ועם קבלת אישור לפעולת הרכישה נשוא ההזמנה מאת חברת כרטיסי האשראי, תינתן לך הודעה מתאימה בדבר אישור ההזמנה.
ההזמנה תרשם במחשבי החברה או מפעיל האתר, וכמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע המכירה לאחר סיום הליך אישור המכירה.
לתשומת הלב, משלוח ההזמנה בדואר האלקטרוני ע'י המשתמש אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת הרכישה, ואינו מחייב את החברה.הרישום שנרשם במערכת האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו באמצעות האתר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, שפרטיו יוקלדו ע'י המשתמש למערכת האתר, וזאת - לאחר אישור ביצוע פעולת הרכישה.
המשתמש יהיה רשאי לפנות לשירות הלקוחות בבקשה לשינוי פרטי החיוב. החברה תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. המשתמש ישא בעלויות השונות בגין שינוי פרטי החיוב.
החברה או מפעיל האתר לא יתחשבו בהצעות שלא נקלטו במחשביו ו/או במחשבי מפעיל האתר, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה במחשבי החברה ו/או מחשבי מפעיל האתר.
מסירת פרטי כרטיס אשראי על ידי המשתמש אשר לא אושרו ו/או נדחו על ידי חברת האשראי תהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת החברה.
לתשומת לבך, פעולת הרכישה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע'י המשתמש ואישור העסקה על ידי חברת האשראי לגבי אותו כרטיס האשראי שנמסר לחברה ע'י המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע'י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 (שבעה) ימים שימנו ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי שלו למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את הזמנת המשתמש מבלי שלמשתמש תהיינה תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלשהן כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה של החברה.
ביצע המשתמש רכישה באתר אך בחר שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, והעדיף להשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני של האתר, במקרה כאמור, פעולת הרכישה תיחשב למושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי על ידי המשתמש. בהתאם, מועדי המשלוחים ייחשבו רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על ידי חברת האשראי.
מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, תחשב מקום מושבה של החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות בהן נפלה טעות טכנית להגדרתה מכל סיבה.

4. אחריות על המוצרים

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (למשל לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.
המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר אינם כוללים הובלה לבית המשתמש אלא אם צויין אחרת.
כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות אלא אם כן צויין אחרת.
המוצרים אשר להם ניתנה תעודת אחריות ייהנו מהאחריות כמפורט בתעודת האחריות של החברות המייבאות ו/או המייצרות ו/או המשווקות ו/או המעניקות למוצר אחריות ושירות.
האחריות הבלעדית למוצרים, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצר שיירכש באמצעות וככל שמסופקת לו תעודת אחריות.
המשתמש מצהיר כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כנגד החברה ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
המשתמש יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
החברה ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים כלשהם אשר ירכשו באתר והאחריות לגביהם תחול על המשתמש בלבד וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה ותשולמנה על חשבונו הבלעדי והמלא של המשתמש.
החברה ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם למוצר בשל טיפול שגוי במוצר על ידי המשתמש או בניגוד להוראות השימוש במוצר.

5. אספקת/הובלת מוצרים

המוצרים ו/או השירותים הנרכשים באתר יסופקו למשתמש לכתובת בישראל, אשר הוקלדה על-ידי המשתמש בעת ביצוע הזמנתו. אספקת והובלת המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום או בשירות הובלה לפי שיקול דעתה של החברה ו/או מפעילי האתר.
מועד האספקה יהיה בהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים אשר יהיו נהוגים באותו זמן.
רק מוצר ו/או שירות אשר מחירו שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי יסופק למשתמש והבעלות במוצר ו/או בשירות תעבור למשתמש רק לאחר שחשבון החברה יזוכה בפועל במלוא סכום המכירה של המוצר ו/או השירות.
החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של החברה ו/או של מפעיל האתר ו/או של הספקים, לרבות שביתות, השבתות וכיו'ב.
באזורים המוגבלים לגישה (לרבות עקב היותו אזור מסוכן) החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים במקום סמוך בתיאום עם המשתמש.
דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה הינה לדוגמא הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
התקנון של חברת ההובלה והאספקה של המוצרים ו/או השירותים או תקנון רשות הדואר לישראל, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר אשר יירכש באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
חתימה על קבלת המשלוח תהווה אישור לקבלתו. במידה שהמוצר ניזוק בזמן ההובלה, המשתמש יהיה רשאי לסרב לקבל את המוצר ו/או להודיע לאתר דרך שירות הלקוחות על מנת שהחברה תוכל לסייע למשתמש.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ואינם כוללים ימי שישי, שבתות ערבי וימי חגי ישראל.
משלוח אקספרס עד 5 ימי עסקים מתייחס ליישובים צפונית לגדרה ודרומית לחדרה בלבד. ביישובים מחוץ לטווח זה המוצר יסופק בהתאם לתדירות הגעת חברת המשלוחים לאיזור האספקה.
בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או את חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר, כתנאי למסירה המוצר.
לתשומת לבך, יש להודיע על ביטול הובלה 24 שעות לפני המועד שתואם. במידה שהמשתמש לא ימסור הודעה כאמור ותתבצע הובלה במועד המתואם, בה לא היה נוכח המשתמש, המשתמש יחויב בגין הובלה זו ובגין כל הובלה נוספת.
החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות
.על - פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשעה -2012 ('החוק לטיפול סביבתי'), במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, הינך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכשת, קרי מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.
.החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי ואלקטרוני אשר נרכש על - ידי הקונה.פינוי המוצר הישן מביתך ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו / או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: (א)המוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו / או למים ו / או לגז ו / או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; (ב)פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית הלקוח ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; (ג)המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו / או בטיחותי.הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו / או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף - וזאת על - פי שיקול המפרסמים ו / או המוביל מטעמם.

6. ביטול עסקה/מכירה

ביטול פעולת רכישה אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ'א-1981 (להלן - 'חוק הגנת הצרכן') ו/או לפי חוק כרטיסי חיוב, התשמ'ו-1986.
במידה שהמשתמש מעוניין לבטל את ההזמנה לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב אך בטרם משלוח המוצר, הוא יכול לעשות באמצעות משלוח הודעה טלפונית או בדוא'ל לשירות הלקוחות עם פרטי הרכישה.
לנוחות המשתמש בלבד, להלן עיקרי התנאים והדרך בה יכול המשתמש לבטל עסקת רכישה שבוצע על ידו באמצעות האתר.
המועד לביטול עסקת הרכישה של המוצר – החל מיום עשיית העסקה ועד לחלוף 14 (ארבעה עשר) ימים אשר מועד ספירתם יחל ממועד קבלת המוצר.
הודעה על ביטול העסקה תעשה בכתב (באמצעות הדואר האלקטרוני או במערכת ההודעות של האתר) ישירות לחברה.
תוצאות הביטול עקב פגם ו/או עקב אי התאמה:
ביטל המשתמש עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים אשר ימנו מיום קבלת ההודעה על הביטול על-ידי המשתמש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, יבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה, ולא יגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
על המשתמש להעמיד חזרה את המוצר נשוא העסקה לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר על ידי החברה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה.
תוצאות הביטול שלא עקב פגם ו/או קיום אי התאמה:
ביטל המשתמש את העסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה במוצר כאמור לעיל, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים אשר ימנו מיום קבלת ההודעה על הביטול מאת המשתמש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, יבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה, ולא יגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% (חמישה אחוזים) ממחיר המוצר או השרות נשוא החוזה או העסקה, או על סך של 100 ש'ח (מאה שקלים חדשים), לפי הגבוה מביניהם, וכל זאת - בכפיפות להשבת המוצר לחברה ע'י המשתמש על-פי תנאי תקנון זה.
דמי ביטול אלה ייחשבו, לכל עניין ודבר, כפיצוי מוסכם אשר נקבע בתום לב, ובמשותף, על ידי הצדדים בהתחשב בנזקים הצפויים לחברה, ומבלי שהחברה תהיה חייבת בהוכחתם של נזקים כלשהם.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע'י המשתמש, כפוף לכך שהמשתמש יחזיר למחסן היבואן את המוצר באריזתו המקורית(האריזה לא נפתחה), שלם, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם, וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא.
לתשומת לבך, לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש כלשהו ו/או לאחר שבוצעה בהם פעולת הרכבה כלשהי, זולת לאחר קבלת אישור מוקדם, ובכתב, לכך מאת החברה או אלא אם כן המשתמש היה צריך לפתוח את האריזה כדי לגלות את הפגם במוצר.
לא ניתן להחזיר מוצר אשר הוכן או הותאם במיוחד עבור המשתמש (למשל: הדפסת שם המשתמש על המוצר).
אי השבת המוצר לחברה בהתאם לתנאי תקנון זה יביא לחיובו של המשתמש במלוא סכום ההזמנה בתוספת כל הוצאות החברה.
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע מהמשתמש את נזקיו, ובכלל זה גם בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו ו/או עקב השימוש בו, ו/או עקב ביצוע פעולת הרכבה כלשהי הקשורה בו, ע'י המשתמש ו/או ע'י מי מטעמו.
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') של חוק הגנת הצרכן.
האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ'עוסק' בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
החברה ו/או מפעילי האתר יהיו רשאים לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, בקרות אחד ו/או יותר מבין המקרים הבאים, והכל עפ'י שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט:
במידה שנפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
במידה שיתברר לחברה ו/או למפעיל האתר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מבין המתקשרים בעסקה ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
במידה שיתברר לחברה ו/או למפעיל האתר כי המשתמש עלול למכור את המוצר או השרות אותם רכש מהחברה לצד ג' כלשהו ו/או לסחור באופן כלשהו במוצר ו/או בשרות האלה, בכולם ו/או בחלקם.
הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב, לרבות בדוא'ל, לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר.
אם לאחר סיום מכירה יתגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך. במקרה כאמור, החברה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים, ולא ישאו, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
במקרה של ביטול העסקה על ידי המשתמש עקב כשלון תמורה מלא, החברה ו/או מפעיל האתר יפעלו על מנת לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. במידה שהדבר לא יתאפשר, החברה תשיב למשתמש את מלוא הכסף ששולם לו בפועל, ובלבד שהמשתמש ביטל כדין, ובמועד הנדרש, את העסקה עם החברה.
לתשומת הלב, לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים ו/או שירותים אשר נפתחו ואשר הוכנו במיוחד למשתמש בעקבות העסקה או מוצרים ו/או שירותים שהאתר נתבקש על ידי המשתמש להכינם מראש (כגון הדפסות מיוחדות, גדלים מיוחדים וכדומה).
במידה שתימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצרים ו/או השירותים, או בפרטיהם, בתנאי התשלום או בכל פרט אחר בפרסום המוצר ו/או השירות, יהיו החברה ו/או מפעיל האתר רשאים לבטל את העסקה.

7. זכויות יוצרים וקניין רוחני

האתר, כולו ו/או חלקיו, לרבות ומבלי לגרוע העיצוב הגרפי שלו, הממשקים, הרכיבים, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים ו/או השירותים, האפליקציות, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: 'הרכיבים'), הינם קניינו ורכושו הבלעדי של החברה, למעט רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
חל איסור מוחלט על כל מסחרי ו/או שכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או הקלטה ו/או תרגום ו/או הפצה בכל דרך אחרת של מידע כלשהו מן האתר ו/או הרכיבים ו/או חלק מהם ו/או תכנים המצויים באתר ו/או חלק מהם ו/או הנתונים המופיעים באתר ו/או תכני צד שלישי המופיע באתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה.
השם של האתר וכן שם המתחם של האתר (Domain name), סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם החברה וסימני המסחר שלו – הינם רכושם הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתו המפורשת של החברה מראש ובכתב.
זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שיטות, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופעים באתר, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, סודות מסחריים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמו.
אין להשתמש בתמונות ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בכל מקום אחר ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה. בכלל זה חל איסור מוחלט לאסוף תמונות ו/או נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה בכל דרך.

8. סודיות ופרטיות

לתשומת הלב, למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לחברה ו/או למפעיל האתר את פרטיך האישים (כגון: שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי) לא ניתן יהיה לטפל בהזמנתך ללא מסירתם על ידך.
לפיכך, ביצוע ההזמנה באתר מהווה את הסכמתך לכך שמפעילי האתר ישמרו כל מידע אישי אודותיך, שתמסור בעת ביצוע ההזמנה והרכישה, במאגרי המידע של מפעיל האתר.
החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך אלא אם כן הדבר נדרש עפ'י דין, או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות או מכירת המוצר הרלבנטיים לעסקה עם אותו לקוח, או לצורך פניה ללקוח.
מפעילי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ועל מנת למנוע חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים וכל העברה של מספר כרטיס אשראי נעשית באופן מוצפן מהלקוח ישירות לחברת האשראי ולא עוברים דרך האתר לפי התקן המקובל כיום בישראל.
עם זאת, לא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט. על כן, בהתקיים נסיבות שאינן בשליטתו של החברה ו/או מפעיל האתר, הנובעים מכוח עליון - החברה ו/או מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו של המשתמש, ובכלל זה גם במקרה שמידע כלשהו יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה ע'י צד שלישי. למען הסר ספק, החברה ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו האישיים בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי מפעיל האתר.
החברה ו/או מפעיל האתר לא יעבירו את פרטי המשתתף לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים את המשתתף) אלא במקרים המפורטים להלן:
העברת פרטי המשתמש הדרושים לצורך הובלה ואספקה של המוצר ו/או השירות.
במידה שבוצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה או אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
התקבל בידי החברה ו/או מפעיל האתר צו שיפוטי המורה למי מהם למסור את פרטי המשתמש לצד השלישי.
במידה שהמשתמש הפר את תנאי התקנון או כל הסכם אחר או נוסף עם החברה או מי מטעמו.
בכל מחלוקת, טענה או דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מפעיל האתר.

9. תנאים נוספים

החברה ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למי מכל אלה מכל סיבה שהיא.
בקרות אירוע כזה של גרימת נזק ו/או גרימת הפסד ו/או מניעת רווח מהמשתמש ו/או ממי מטעמו ו/או מצד שלישי כלשהו, החברה שומרת בזאת על זכותו לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למשתמש.
רישומי המחשב של החברה ו/או של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
כל רוכש באתר אשר יבצע פעולת רכישה של מוצר כלשהו ו/או של שירות כלשהו באמצעות האתר, יחשב, לכל דבר ועניין, כי שנתן את הסכמתו והתחייב בהסכמה ובהתחייבות מלאות ובלתי חוזרות לכל תנאיו והוראותיו של תקנון זה.
אין בתקנון זה כדי לגרוע ו/או לצמצם ו/או לפגוע מהחובות המוטלים על המשתמש מכוח שימוש בכרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב בהתאם למפורט בהסכמים בינו לבין מנפיק הכרטיס ו/או בהתאם למפורט בחוק כרטיסי חיוב התשמ'ו- 1986.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים המוצגים באתר.
המשתמש מתחייב שלא להעביר לאתר מידע מזיק ובכלל זה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של מפעיל האתר ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים באתר.
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים פוגעים ו/או בלתי חוקיים ו/או שנועדו לביצוע פעולות בלתי חוקיות ו/או בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו'ב ו/או בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי, ו/או תכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, ו/או תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות, ו/או הפצת דואר זבל.

10. שונות

תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין החברה ו/או מפעיל האתר. הסכמה מטעם החברה המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.
במידה שהחברה לא תשתמש בזכות הניתנת לו בהתאם לתקנון זה במקרה מסוים לא יראו בכך ויתור על זכות כלשהי של החברה, מפעיל האתר או מי מטעמם.
מסוכם כי בכל בקשור לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשה הדבר בהתאם לדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בתי המשפט הבלעדיים המוסמכים לדון יהיו, בהתאם למהות העניין,בתי המשפט המוסמכים הממוקמים בעיר תל-אביב - יפו, בלבד.
החברה תהיה רשאית לעשות כל שינוי בתקנון כל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה בלבד.
היה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ'ש כבלתי חוקית ו/ או כבלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, כפי שבוטאה בתקנון זה, אין בכך לבטל את יתר הוראותיו של תקנון זה ו/ או את יתר חלקי אותה הוראה של תקנון זה אשר תבוטל ו / או שתצומצם על ידי ביהמ'ש המוסמך.

תפריט

קטגריות